ประวัติส่วนตัว ผอ.เกรียงไกร กะการดี

ชื่อ เกรียงไกร กะการดี ชื่อเล่น เขียว
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 153 หมู่ 2 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติประยุกต์ )
สถาบันราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์) ศูนย์สุรินทร์

หน้าที่การงาน
รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่ทํางาน
โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สร.2
ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ร.ร.สุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 4 ร.ร.โนนกระสังวิทยาคม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2549 ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านป่าชัน อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านหว้า อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์
พ.ศ. 2553 ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านหว้า อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์
พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ. 2 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล) อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์
พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต 2
งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : Kru4k@hotmail.com
Facebook : นายเกรียงไกร กะการดี

ครอบครัวกะการดี
บิดา ชื่อ นายสิม กะการดี
มารดา ชื่อ นางเสียน กะการดี อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 153 หมู่ 2 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
พี่น้อง 3 คน ได้แก่
1. ชื่อ นายเกรียงไกร กะการดี อายุ 35 ปี รับราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติประยุกต์ )
สถาบันราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์) 
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) วิทยฐานะ ชำนาญการ

2.นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี อายุ 33 ปี อาชีพ รับราชการครู
-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

3. ชื่อ นายสุระสิทธิ์ กะการดี อายุ 32 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ไฟฟ้า )
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.เกรียงไกร กะการดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น รองผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองผอ.ปรัชญา มีพรหมดี ตัวแทนพี่น้องสุรินทร์ฯเดินทางร่วแสดงความยินดีกับ รองผอ.เกรียงไกร กะการดี วาระเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต4

มุมพักผ่อน สบายๆ สไตล์...เกรียงไกร
ข่าวการศึกษา